Nhân viên công ty OLAS đã có kỳ nghĩ dưỡng năm 2013 – 3 ngày tại khách sạn Imperial 5 sao Vũng Tàu

Nhân viên công ty OLAS đã có kỳ nghĩ dưỡng năm 2013 – 3 ngày tại khách sạn Imperial 5 sao Vũng Tàu